8240 к.к Слънчев бряг, тел: 0554 2 20 40, 05542 20 42, факс:0554 2 31 80, pg_turizam@abv.bg, www.pg-tourism.com
Анкета


Изборът да учите в това училище е продиктуван от:добрата материална база

близостта до населеното място, в което живеете

настояване от родителите

желанието да усвоите професия

препоръки за гимназията

единственото професионално училище в общината

добрата материална база

предложените специалности

добрата материална база

информацията и отзивите за ПГТ „Иван Вазов“Публикувано от Damis
Гласувания: 72
Предишни анкети

Предстоящи събития

За ученика

Турнир по шах
Новини по месеци 2018
пвсчпсн
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728 
 
Проекти

ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ


На 04.11.2016 г. се проведе обща среща с родителите на учениците
от гимназията, на която се определиха родителите влизащи в
Обществения съвет на ПГТ „Иван Вазов”. Избрани бяха следните членове: 

г-жа Христина Кирилова Гюрганова, родител на ученик от Ха клас
г-жа Мария Момчилова Арнаудова, родител на ученици от Ха и ХIв класове
г-жа Иглика Канева Горанова, родител на ученик от Хб клас
резервни членове:

г-жа Катя Георгиева Радева, родител на ученик от ХIа клас
г-жа Иванка Атанасова Станчева, родител на ученик от IХа клас
г-жа Биляна Харизанова Христова, родител на ученик от IХа клас


ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТУРИЗЪМ „ИВАН ВАЗОВ“ – СЛЪНЧЕВ БРЯГ

                                       П Р О Т О К О Л № 1

Днес 04.11.2016 год. от 17.30 ч. се проведе среща с родителите на ученици от Професионална гимназия по туризъм „Иван Вазов“за избор на членове за участие в състава на Обществения съвет. Присъстваха 16 родители на ученици. Срещата се води от директора на гимназията. Той обяви, че е определил със Заповед за протоколчик на срещата г-жа Красимира Митева, главен учител в училището.

Бе предложен следния проект за

Д Н Е В Е Н Р Е Д :

Запознаване с правилника за дейността и организацията на работата на Обществения съвет;
Избор на членове и резервни членове от родителите на учениците за участие в състава на Обществения съвет на училището;

Други предложения по дневния ред не постъпиха. След гласуване с 16 гласа „за“, „против“- 0, „въздържал се”- 0, присъстващите на срещата

Р Е Ш И Х А: Приемат предложения дневен ред.

По т.1. г-жа Рени Колева ЗДУД презентира извадки от ЗПУО, свързани с условията за участие в Обществения съвет и задълженията на членовете на съвета.

По т.2. Директорът на гимназията прикани присъстващите на срещата родители да заявят желанието си за участие в състава на Обществения съвет и да окажат съдействие при избора на членове и резервни членове като дадат предложения за трима участници в състава на съвета и трима членове за резерва.

Първа от родителите взе думата г-жа Христина Кирилова Гюрганова, родител на ученик от Ха клас, изразявайки желанието си да участва като член в състава на Обществения съвет в училището. Предложението беше подложено на гласуване.

След гласуване с 16 гласа „за“ , „против“ - 0 „въздържал се”- 0, предложението беше прието единодушно.

Второ предложение постъпи от г-жа Мария Момчилова Арнаудова, родител на ученици от Ха и ХIв класове за член в Обществения съвет в училището. Предложението беше подложено на гласуване.

След гласуване с 16 гласа „за“ , „против“ - 0 „въздържал се”- 0, предложението беше прието единодушно.

Трета от родителите взе думата г-жа Иглика Канева Горанова, родител на ученик от Хб клас, изразявайки желанието си да участва като член в състава на Обществения съвет в училището. Предложението беше подложено на гласуване.

След гласуване с 16 гласа „за“ , „против“ - 0 „въздържал се”- 0,

С Е Р Е Ш И:

По т.2. Приемат се предложенията на тримата родители за членове в Обществения съвет в ПГ по туризъм „Иван Вазов“, Несебър-Слънчев бряг.

Пристъпи се към предложенията за резервни членове в Обществения съвет.

Първа от родителите взе думата г-жа Биляна Харизанова Христова, родител на ученик от IХа клас, изразявайки желанието си да участва като резервен член в състава на Обществения съвет в училището. Предложението беше подложено на гласуване.

След гласуване с 16 гласа „за“ , „против“ - 0 „въздържал се”- 0, предложението беше прието единодушно.

От г-жа Биляна Христова постъпи предложение като резервен член на Обществения съвет да бъде приета г-жа Катя Георгиева Радева, родител на ученик от ХIа клас. Предложението беше подложено на гласуване.

След гласуване с 16 гласа „за“ , „против“ - 0 „въздържал се”- 0, предложението беше прието единодушно.

Трета от родителите взе думата г-жа Иванка Атанасова Станчева, родител на ученик от IХа клас, изразявайки желанието си да участва като резервен член в състава на Обществения съвет в училището. Предложението беше подложено на гласуване.

След гласуване с 16 гласа „за“ , „против“ - 0 „въздържал се”- 0, предложението беше прието единодушно.

За да се определи поредността на резервните членове, поради равния брой гласове при гласуването, директорът предложи да бъде изтеглен жребий. Родител на ученик от Хб клас изтегли листчета с имената на заявилите желанието си родители за резервни членове.

След проведения жребий

С Е Р Е Ш И:

По т.2. Резервните членове се приемат по ред, изтеглен с жребий както следва:

Катя Георгиева Радева
Иванка Атанасова Станчева
Биляна Харизанова Христова
Определена беше дата за следваща среща на всички членове, които ще вземат участие в Обществения съвет на училището – 11.11.2016 г. от 17.30 часа.

Поради изчерпване на дневния ред срещата беше закрита.

КРАСИМИРА МИТЕВА                            ИНЖ. СЛАВЧО СТАНЕЛОВ

    Протоколчик                                                       Директор

На 11.11.2016 г. в сградата на ПГТ се проведе среща на членовете сформирания обществен съвет към гимназията за избиране на председател на обществения съвет.

                                ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТУРИЗЪМ „ИВАН ВАЗОВ“ – СЛЪНЧЕВ БРЯГ

                                                                              П Р О Т О К О Л   № 2

Днес 11.11.2016 год. от 17.30 ч. се проведе събрание/среща на членовете в състава на Обществения съвет за избор на председател.

Присъстваха 9 членове – редовни:

г-жа Христина Кирилова Гюрганова, родител на ученик от Ха клас
г-жа Мария Момчилова Арнаудова, родител на ученици от Ха и ХIв класове
г-жа Иглика Канева Горанова, родител на ученик от Хб клас
г-жа Таня Василева Тангарджиева, главен експерт в община Несебър
г-н Антон Стефанов Вълчев, представител на Съюза на собствениците
и от резервните членове:

г-жа Катя Георгиева Радева, родител на ученик от ХIа клас
г-жа Иванка Атанасова Станчева, родител на ученик от IХа клас
г-жа Биляна Харизанова Христова, родител на ученик от IХа клас
г-жа Вичка Жекова Пецанова, главен експерт в община Несебър
Отсъства 1 член – г-н Христо Чапкънов, представител на Съюза на собствениците по уважителни причини.

Събранието/срещата се води от директора на гимназията. Той обяви, че протоколчик на събранието/срещата ще бъде г-жа Ваня Тенева, старши учител в училището.Замяната на протоколчик се налага поради отсъствието на г-жа Красимира Митева, командирована служебно в град Бургас за същия ден.

Бе предложен следния проект за

Д Н Е В Е Н Р Е Д :

Избор на председател на Обществения съвет;
Други предложения по дневния ред не постъпиха. След гласуване с 9 гласа „за“, „против“- 0, „въздържал се”- 0, присъстващите на събранието/срещата

Р Е Ш И Х А:

Приемат предложения дневен ред.

По т.1. г-жа Иванка Атанасова Станчева, родител на ученик от IХа клас взе думата и направи предложение за председател на Обществения съвет да бъде избрана г-жа Таня Василева Тангарджиева, главен експерт в община Несебър. Нейното предложение бе подкрепено и от г-жа Иглика Канева Горанова, родител на ученик от Хб клас. Други предложения за избор на председател на Обществения съвет не постъпиха. Предложението беше подложено на гласуване. След гласуване с 8 гласа „за“ , „против“ - 0 „въздържал се”- 1,

С Е Р Е Ш И:

По т.1. Приема се предложението на г-жа Иванка Атанасова Станчева, родител на ученик от IХа клас за председател на Обществения съвет в ПГ по туризъм „Иван Вазов“, Несебър-Слънчев бряг да бъде избрана г-жа Таня Василева Тангарджиева, главен експерт в община Несебър.

На всички присъстващи членове на Обществения съвет бяха раздадени материали, съдържащи Правилника за дейността на Обществения съвет. Директорът на гимназията запозна Обществения съвет с предстоящия проект за прием за учебната 2017/2018 година на ученици след завършен VII клас и изграждането на нова училищна сграда. Призова за оказване на съдействие, както от страна на общината, така и от страна на общността.

Поради изчерпване на дневния ред срещата беше закрита.

   ВАНЯ ТЕНЕВА                                            ИНЖ. СЛАВЧО СТАНЕЛОВ

      Протоколчик                                                                Директор